سینی و نردبان کابل

بازدید:

برای سیم کشی در ساختمان‌های بزرگ و صنعتی، از سینی و نردبان کابل برای نگهداری و هدایت کابل‌ها استفاده می‌شود. از سینی کابل به عنوان جایگزینی برای سیم کشی باز یا لوله کشی برق استفاده می‌شود و معمولا برای هدایت کابل‌ها در ساخت و سازهای تجاری و صنعتی استفاده می‌شوند. سینی کابل به طور خاص، در مواردی که تغییرات در یک سیستم سیم کشی قابل پیش بینی باشد مفید هستند. به این دلیل که کابل‌های جدید را می‌توان با قرار دادن در سینی کابل موجود به جای کشیدن آنها از طریق یک لوله جدید، اجرا نمود.

سینی و نردبان کابل بخشی ضروری از ساخت و سازهای صنعتی و تجاری به عنوان راه حل سریع، اقتصادی و قابل انعطاف برای مسائل اجرایی است.